Holink-2020

Thema

Niemand buitenspel!

Hoe kunnen we in de HO-keten álle studenten maximaal ondersteunen zodat niemand buitenspel staat? Tijdens de HOlink 2020 buigen we ons over thema’s als studentenwelzijn, maatwerk, diversiteit en inclusiviteit.

De toename van de mentale druk op studenten in het hoger onderwijs en de gebleken samenhang tussen psychische klachten en studieproblemen maken studentenwelzijn een urgent probleem. Een integrale aanpak, waarin de zelfontplooiing van de student,  het tijdig signaleren van hulpvragen en het bevorderen van weerbaarheid centraal staan, kan bijdragen aan een succesvol studieresultaat.  

Wat kunnen we vanuit de technische en administratieve ondersteuning doen voor het welzijn van studenten, het leveren van maatwerk en het aan boord houden van álle studenten?

Elke student beschikt over talenten. Het is de maatschappelijke opdracht van het onderwijs om de student te helpen zijn talenten te leren kennen en deze optimaal te ontplooien.

Voor editie 2020 gaan we uit van de volgende programmalijnen:

- Beleid en Uitvoering

Deze track richt zich op de gevolgen van overheidsbeleid voor de uitvoering. Te denken valt aan nieuwe wetgeving op het gebied van onderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van de bekostiging van opleidingen, regelgeving over bewaartermijnen, het proces van accountantscontrole, privacy/AVG, toegankelijkheid, flexibilisering, selectie, verlaging collegegeld, BSA beleid, toelatingsbeleid (o.a. MBO en deficiëntie), bekostiging, onderwijslogistiek en studentenwelzijn.


- Internationalisering

Hier staat studeren over de grens centraal, zowel van niet-Nederlandse studenten die in Nederland  gaan studeren als van Nederlandse studenten die in het buitenland  gaan studeren. Het gaat om de  ondersteuning van uitwisselingstrajecten (Erasmus+), om de informatievoorziening aan studenten uit het buitenland, uitwisseling van gegevens van internationale studenten, maar ook om ondersteuning van nieuwe vormen van internationaal onderwijs, het aanvragen en verkrijgen van een verblijfsvergunning in het kader van studie, etc.


- Innovatie en techniek

Deze track is bedoeld voor innovaties (die vaak een digitaal karakter hebben) en architectuurvraagstukken waarbij privacy en security een belangrijke rol spelen.

Te denken valt aan: nieuwe vormen van onderwijs en flexibilisering, doorontwikkeling Studielink, Registratie Instellingen en Onderwijs (RIO) en doorontwikkelen BRON, standaarden bij uitwisseling van studentgegevens, badges, blockchain en Micro-credentials, communicatie in de keten, informatievoorziening en nieuwe vormen van betaling


- Maatwerk en diversiteit

Deze track sluit aan bij het hoofdthema van de HOlink: maximale ondersteuning van álle studenten. In de sessies wordt ingegaan op mogelijke toepassingen en oplossingen in de technische en administratieve ondersteuning die bijdragen aan het welzijn van studenten en het leveren van maatwerk.