Holink 2019

Thema

HOlink 2019: Check-IN, Check-UIT!

Tijdens de afgelopen editie van de HOlink stond het thema 'Check-IN, Check-UIT' centraal. Hierbij zoomden we in op een goede toegang, doorstroom en uitstroom van studenten in het Hoger Onderwijs.
Voor een goede Check-IN en Check-UIT in het onderwijs, is het van belang dat de juiste gegevens op het juiste moment beschikbaar zijn.

Hoe zorgen we in de keten voor een goede en soepele Check-IN, Check-UIT van de studenten, waarbij de juiste partijen op het juiste moment gegevens leveren/controleren, de AVG goed nageleefd wordt en de student overzicht houdt op zijn/haar gegevens? Tijdens de conferentie probeerden we samen antwoorden te vinden op deze vragen.  

Vanuit dit thema werd tijdens de conferentie gewerkt met vier onderliggende tracks; themalijnen waarbinnen de sessies passen:

Toelaten en erkennen

mojoimagealt-58-alt

Deze track staat in het teken van instroom in het HO en het erkennen van (voor)opleidingen van studenten. Het gaat hierbij om onderwerpen als diplomawaardering en -erkenning, toelating, selectie en toetsing, maar ook om legalisatie van diploma’s na het afronden van een opleiding.  Al met al gaat het om toegang tot en doorstroom binnen het onderwijs.

Internationalisering

mojoimagealt-57-alt

Hier staat studeren over de grens centraal, zowel van niet-Nederlandse studenten die in Nederland  gaan studeren als van Nederlandse studenten die in het buitenland  gaan studeren. Het gaat om de  ondersteuning van uitwisselingstrajecten (Erasmus+), om de informatievoorziening aan studenten uit het buitenland, uitwisseling van gegevens van internationale studenten, maar ook om ondersteuning van nieuwe vormen van internationaal onderwijs, het aanvragen en verkrijgen van een verblijfsvergunning in het kader van studie, etc.

Beleid en uitvoering

mojoimagealt-55-alt

Deze track richt zich op de gevolgen van overheidsbeleid voor de uitvoering. Te denken valt aan nieuwe wetgeving op het gebied van onderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van de bekostiging van opleidingen, regelgeving over bewaartermijnen, het proces van accountantscontrole, privacy/AVG, toegankelijkheid, flexibilisering, selectie, verlaging collegegeld, BSA beleid, toelatingsbeleid (o.a. MBO en deficiëntie), bekostiging, onderwijslogistiek en studentenwelzijn.

Innovatie en technologie

mojoimagealt-56-alt

Deze track is bedoeld voor innovaties (die vaak een digitaal karakter hebben) en architectuurvraagstukken waarbij privacy en security een belangrijke rol spelen.

Te denken valt aan: nieuwe vormen van onderwijs en flexibilisering, doorontwikkeling Studielink, Registratie Instellingen en Onderwijs (RIO) en doorontwikkelen BRON, standaarden bij uitwisseling van studentgegevens, badges, blockchain en Micro-credentials, communicatie in de keten, informatievoorziening en nieuwe vormen van betaling.