Holink-2022

Thema

Niemand buitenspel!

Hoe kunnen we in de HO-keten álle studenten maximaal ondersteunen zodat niemand buitenspel wordt gezet? Tijdens de HOlink 2022 buigen we ons over thema’s als studentenwelzijn, maatwerk, diversiteit en inclusiviteit.

De toename van de mentale druk op studenten in het hoger onderwijs en de gebleken samenhang tussen psychische klachten en studieproblemen maken studentenwelzijn een urgent probleem. Een integrale aanpak, waarin de zelfontplooiing van de student,  het tijdig signaleren van hulpvragen en het bevorderen van weerbaarheid centraal staan, kan bijdragen aan een succesvol studieresultaat.  

Wat kunnen we vanuit de technische en administratieve ondersteuning doen voor het welzijn van studenten, het leveren van maatwerk en het aan boord houden van álle studenten?

Elke student beschikt over talenten. Het is de maatschappelijke opdracht van het onderwijs om de student te helpen zijn talenten te leren kennen en deze optimaal te ontplooien.

Voor editie 2022 gaan we uit van de volgende programmalijnen:

- Beleid en Uitvoering

mojoimagealt-79-alt

Deze track richt zich op de gevolgen van overheidsbeleid voor de uitvoering. Te denken valt aan nieuwe wetgeving op het gebied van onderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van de bekostiging van opleidingen, regelgeving over bewaartermijnen, het proces van accountantscontrole, privacy/AVG, toegankelijkheid, flexibilisering, selectie, verlaging collegegeld, BSA beleid, toelatingsbeleid (o.a. MBO en deficiëntie), bekostiging, onderwijslogistiek en studentenwelzijn.


- Internationalisering

mojoimagealt-80-alt

Hier staat studeren over de grens centraal, zowel van niet-Nederlandse studenten die in Nederland  gaan studeren als van Nederlandse studenten die in het buitenland  gaan studeren. Het gaat om de  ondersteuning van uitwisselingstrajecten (Erasmus+), om de informatievoorziening aan studenten uit het buitenland, uitwisseling van gegevens van internationale studenten, maar ook om ondersteuning van nieuwe vormen van internationaal onderwijs, het aanvragen en verkrijgen van een verblijfsvergunning in het kader van studie, etc.


- Innovatie en technologie

mojoimagealt-81-alt

Er gebeuren zoveel mooie dingen op het gebied van innovatie en technologie en het gaat razend snel. Ook in het onderwijs worden steeds nieuwe manieren gevonden om onze studenten en medewerkers beter te ondersteunen. Deze track is bedoeld om elkaar op de hoogte te brengen van alle ideeën die er zijn en ontwikkelingen die we doormaken op het gebied van technologie. Ook privacy en security kunnen in deze track natuurlijk niet ontbreken. Een aantal voorbeelden waaraan valt te denken bij deze track: het ondersteunen van maatwerkonderwijs, badges, chatbots, blockchain, microcredentials, sensoren, AI, big data, data analytics etc.


- Maatwerk en diversiteit

mojoimagealt-82-alt

Deze track sluit aan bij het hoofdthema van de HOlink: maximale ondersteuning van álle studenten. In de sessies wordt ingegaan op mogelijke toepassingen en oplossingen in de technische en administratieve ondersteuning die bijdragen aan het welzijn van studenten en het leveren van maatwerk.