Holink-2024

Sessieronde 5

Vrijdag 7 juni - 12:00 - 12:45 uur

 

Onveilig of ongemakkelijk? - ZAAL 4 

Sprekers: Siela Ardjosemito-Jethoe, Avans, René Bosma, Fontys & Thijs Kuppens, Inspecteur HO 

Thijs Kuppens neemt ons mee in de resultaten van zijn onderzoek rond sociale veiligheid in het hoger onderwijs als onderwijs inspecteur. Hierna volgt er een interactieve sessie onder begeleiding van Siela Ardjosemito – Jethoe en René Bosma.  Siela en René hebben het afgelopen jaar intensief samengewerkt en veel ervaring opgedaan op het thema sociale veiligheid binnen het (kunst)onderwijs. Graag gaan zij met jullie in gesprek over verschillende casussen om hierover een duidelijk beeld te vormen. Hoe kunnen we hierin zonder oordeel blijven opereren? Zorg en zorgvuldigheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. 

Vanuit de onderwijspraktijk worden een aantal geanonimiseerde casussen voorgelegd. Deze casussen worden met elkaar besproken en mogelijke oplossingsrichtingen worden met elkaar gedeeld. Thijs geeft aan welke valkuilen er kunnen zij,  René en Siela delen hoe zij met de casuïstiek zijn omgegaan. We bespreken het verschil tussen ongemak en onveilig en hoe dit invloed op elkaar heeft. Daarnaast komt ook handelingsverlegenheid versus handelingsperspectief aan bod. 

We bespreken maximaal twee casussen met ruimte voor uitwisseling en vragen. 


Van Maastricht naar je collega’s gezicht: de menskant van informatiebeveiliging - ZAAL 2

Sprekers: John Strijker, HU  

In andere presentaties tijdens deze tweedaagse HOlink wordt uitgelegd hoe je veilig kunt inloggen bij Studielink zonder DigiD, hoe iets wordt beveiligd met 2FA of hoe AI kan worden ingezet voor informatiebeveiliging. Maar is dat nou echt allemaal nodig? Hoe ontwikkelt cybercrime zich? En wat betekent dat voor ons als medewerker van een organisatie of in ons privéleven? En de ultieme vraag: gaat dit leiden tot een ‘paradigm shift’?  


EMREX - Regie op Gegevens in de EU - ZAAL 5 

Sprekers: Gerald Groot Roessink, DUO

Klik hier voor de presentatie die hoort bij deze sessie

De Single Digital Gateway (SDG) Regulation, sinds 23 december 2023 in werking, beoogt het verbeteren van mobiliteit van burgers door regels en standaarden te formuleren en een systeem te bouwen voor veilig grensoverstijgend digitaal verkeer. Een belangrijk principe van deze Europese verordening is dat de burger, voorafgaand aan de levering aan een ander land, de gegevens kan inzien en expliciet toestemming geeft. De EU onderkent op dit moment 21 publieke procedures waarbij dit toegepast moet worden, drie daarvan zijn relevant voor het onderwijs:

•        Aanmelden Hoger Onderwijs
•        Aanvragen studiefinanciering
•        Erkenning HO-diploma

Echter, er is al een internationale uitwisselingsafspraak in het onderwijs dat grensoverstijgend worden gebruikt in diverse lidstaten: EMREX. Ook EMREX doet aan ‘preview & consent’. 

Met hulp van de Nederlandse SDG-coördinator is het inmiddels gelukt om EMREX genoemd te krijgen in de Implementing Act, op dit moment wordt ook al gewerkt aan een brug die beide systemen met elkaar verbindt. In mei 2024 wordt dat getest in Brussel met vertegenwoordigers van alle lidstaten. Het komt er in het kort op neer dat iedere organisatie die diploma’s of certificaten verstrekt via EMREX, voldoet aan de Single Digital Gateway Regulation.  

DUO kan een groot deel van de SDG-verplichting in Nederland regelen door het overheidsregister ROD. Dat bevat echter niet alles wat relevant is voor de SDGR. Denk bijvoorbeeld aan vakresultaten in het HO of post-initieel onderwijs, of credentials van buitenlandse studenten die in Nederland komen studeren. In het HO lijkt het onvoldoende bekend dat daarop ook de SDG-verplichting rust. Tijdens de HOlink gaan we graag met jullie in gesprek om te bediscussiëren wat de beste manier is om waarde te creëren voor studenten die vanuit Nederland in het buitenland, of vanuit het buitenland in Nederland willen studeren. 

 


 

Achter de schermen: security audits in het hoger onderwijs - ZAAL 10GH 

Spreker: Abdul Altawekji, SURF

Het doel van deze sessie is inzicht bieden in het auditproces binnen het hoger onderwijs. We zullen verkennen hoe dit proces is ontwikkeld, welke stakeholders betrokken zijn, en hoe de resultaten van deze audits door de sector worden benut en toegepast.


Veiligheid van student en medewerker in het buitenland - ZAAL 3 

Sprekers: Michelle van de Wouw, Breda University of Applied Sciences

We gaan graag met jullie in gesprek over de volgende onderwerpen:

  • veiligheidsbeleid van studenten en medewerkers in het buitenland. Enkele onderwerpen: duty of care, administratie, organisatiestructuur voor calamiteiten en regelgeving/communicatie richting student/medewerker
  • wat te doen bij calamiteiten in het buitenland?

De reis van Studielink naar een Inclusieve Digitale Omgeving, toegankelijk voor iedereen! - ZAAL 15      

Sprekers: Rianne Dijkstra - Werkman & Milan van Minnen, Studielink 

Klik hier voor de presentatie die hoort bij deze sessie

In 2018 is het Besluit Digitale toegankelijkheid Overheid in werking getreden waarin is opgenomen dat overheidsorganisaties hun websites en apps verplicht toegankelijk moeten maken. Medio 2025 wordt deze richtlijn ook voor niet-publieke organisaties van kracht.
Vanuit Studielink vinden we welzijn & inclusiviteit belangrijk en wilden we niet wachten tot 2025 om onze websites toegankelijk te maken voor álle studenten. De bevindingen lieten zien dat Studielink nog niet aan alle richtlijnen voldoet en dat er de nodige verbeteringen zijn aan te brengen.
Een volledig digitaal toegankelijk Studielink: hoe ziet dat eruit? Graag vertellen we je meer over de ‘Web Content Accessibility Guidelines’ (WCAG) en nemen we je middels een aantal voorbeelden mee in de bevindingen die uit ons onderzoek zijn gekomen.
Is jouw instelling/organisatie al toegankelijk en voorbereid om aan de WCAG-richtlijn te voldoen?


En route: Wendbaar met de routekaart flex en LLO - ZAAL 11 

Spreker: Ulrike Wild, WUR & Dianne Akkerhuis, Fundatis

In 2022 is door SURF en Studielink een gezamenlijke routekaart opgesteld voor de ondersteuning van flexibel onderwijs en leven lang ontwikkelen. Hier is onder andere een start gemaakt met de introductie van EduID, OOAPI en inschrijven op onderwijsonderdelen in de keten, die uiteindelijk moet leiden tot een nieuwe sectorvoorziening voor het inschrijven vóór en na de poort. Vanwege het belang en de grote veranderingen die die met zich meebrengt, is deze routekaart geadopteerd door het programma Npuls. De routekaart is aan herijking toe, én het Mbo sluit aan bij deze ontwikkeling. De Hub Wendbaar hier inmiddels mee gestart. In deze sessie frissen we jullie kennis van de routekaart even wat op, én gaan we graag met jullie in gesprek over de thema’s die er op staan.


Flexibiliteit en Studenttevredenheid: Realisatie binnen de Onderwijslogistiek - ZAAL 8/9

Sprekers: Robert Zeemans, TimeEdit 

In het hedendaagse onderwijslandschap streven veel organisaties naar hogere flexibiliteit en studenttevredenheid. Echter, de uitdaging ligt vaak in het aanpassen van processen en de juiste systemen om deze doelen te bereiken. TimeEdit demonstreert hoe een academisch operationeel platform de sleutel kan zijn om studenten de flexibiliteit te bieden die ze nodig hebben voor hun studie, terwijl er door het jaar heen voortdurend aandacht is voor studenttevredenheid.

In deze sessie zullen we het complete proces onthullen, van start tot finish. We beginnen met het flexibel ontwerpen van het curriculum, waarna we studenten inzicht bieden in de mogelijke combinaties van studieonderdelen. Vervolgens tonen we hoe roostermakers over de benodigde informatie beschikken om een studentvriendelijk rooster samen te stellen. We zullen ook selfservices belichten die studenten hebben om hun eigen onderwijsmomenten te kiezen. Tot slot bespreken we hoe het onderwijs geëvalueerd wordt, om zo de kwaliteit continu te verbeteren.

Door dit proces te doorlopen, wordt duidelijk hoe flexibiliteit en studenttevredenheid hand in hand kunnen gaan binnen de onderwijslogistiek.