Holink-2022

Sessieronde 5

Vrijdag 17 juni - 12:00 - 12:45 uur

 

Nieuw cursistenbeleid voor niet-bachelor onderwijs
Spreker: Sander Annink - Saxion 

In deze sessie nemen we je mee in onze aanpak van het cursistenbeleid bij Saxion. We hebben daarbij een eenduidige visie en beleidsuitgangspunten geformuleerd, waarbij we onder andere de registratie en facturatie van het cursorisch aanbod ‘business to consumer’ centraliseren, maar het warme klantcontact blijft bij de academies. Hiervoor implementeren we een portal voor al het cursorisch onderwijs, waarbij STAP aanmelding tot de mogelijkheden behoort. Daarbij krijgen we meer grip op juiste en volledige kostentoerekening en kunnen we vermenging van geldstromen voorkomen. Dit helpt ons om de werving van externe gelden (3e geldstroom) te verhogen (ook in kader van krimp 1e geldstroom), en om doelstellingen ten aanzien van Leven Lang Ontwikkelen te halen.  


Een sneller identificatieproces voor de internationale student
Spreker: Zosia Botermans – Stichting Studielink

In deze sessie gaat het over het aanmeldproces voor studenten uit het buitenland die in Nederland willen studeren. Sinds januari 2022 heeft Studielink namelijk een grote verandering aangebracht in de manier waarop internationale studenten bij Studielink binnenkomen. Al deze studenten moeten sindsdien direct hun identiteitsbewijs scannen waarna de persoonsgegevens worden overgenomen en geverifieerd. Welke voordelen dit biedt voor de student en de onderwijsinstelling zullen we tijdens de sessie toelichten. In deze sessie willen we jullie meenemen in de aanpak en ervaringen van dit project. We zullen de werking van deze nieuwe functionaliteit laten zien en stilstaan bij de extra mogelijkheden die dit biedt voor de toekomst!


Sekseregistratie: afwegingskader
Sprekers: Marjolein van den Brink, Jet Tigchelaar en Judith Loman - UU   

Anno 2022 is het verwerken, opslaan, gebruiken en uitvragen van allerlei gegevens van de student niet meer zonder bedenkingen. Tegelijkertijd is er momenteel veel aandacht voor onderwerpen als studentenwelzijn, maatwerk, diversiteit en inclusiviteit. Bewustwording vanuit de samenleving en ook regelgeving maakt dat Hogere Onderwijsinstellingen hiermee actief aan de slag gaan. Sekseregistratie maakt hiervan onderdeel uit. In 2019 heeft de UU in opdracht van het ministerie van OCW een ontwerp gemaakt voor een ‘afwegingskader sekseregistratie’. Dit afwegingskader geeft richting en sturing aan beleid en uitvoering van sekseregistratie en kan betekenen dat de instellingen van hun SIS-en wijziging verwachten: waar een SIS het verplicht stelt, maar het niet meer verplicht mag zijn bijvoorbeeld.

In deze sessie belichten we juridische en praktische aspecten en overwegingen die bij sekseregistratie vanuit het OCW horen.


Testen met persoonsgegevens onder de AVG: Een case study van Universiteit Twente
Sprekers: Nadia Oumnad en Floris Aanstoot UT    

In deze sessie bespreken we de ervaringen die op de UT opgedaan zijn bij het testen met persoonsgegevens van applicaties en informatiesystemen sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Enkele onderwerpen die aan de orde komen:

• Wat zegt de AVG over het testen met persoonsgegevens?

• Wat is de mening van de Autoriteit Persoonsgegevens over het testen met persoonsgegevens?

• Anonimiseren en pseudonimiseren van testdata

• Het gebruik van fictieve (synthetische) testdata

• Informatiesystemen in ketens

• Leveranciers van informatiesystemen

• Mogelijke maatregelen ter beperking van risico bij het gebruik van persoonsgegevens tijdens testen

• Rol/functie tester binnen hoger onderwijs instellingen


Flexibilisering en onderwijslogistiek: kan dat wat worden?
Sprekers: Erna Klein Ikkink, Tim Pinchetti – VU en Menno Scheers - SURF   

Flexibilisering van onderwijs is een hot topic, met kansen en risico’s. Maar hoe voorkomen we dat flexibilisering van onderwijs vooral leidt tot handmatige administratie, uitzonderingen, rapportages die niet meer werken en extra overleg? Op de Vrije Universiteit Amsterdam heeft de ‘Visie op Onderwijslogistiek voor Flexibel Onderwijs’ het licht gezien. Na een jaar van verkennen en analyseren, met docenten, studenten en ondersteuners, een jaar waarin we ook (inter)nationaal ons licht hebben opgestoken, ligt er nu een (vinden wij zelf) kloek document. De onderwijslogistiek is uitgepeld in lagen, processen en deelprocessen. Binnen de visie hebben we mogelijkheden voor eigen tempo en modulair studeren verkend. Door deze routes te adopteren kan studie-uitval wellicht tot het verleden behoren. Dit past ook meer bij een leven lang ontwikkelen waarbij elk vak dat je haalt een investering is jezelf!

Bij VU Amsterdam was de notitie vooral bedoeld om ons voor te bereiden op de vernieuwing van het Studenten Informatie Systeem, maar inmiddels is het ook de basis voor verder gesprek en uitvoeren van pilots. We zijn benieuwd naar jullie reacties en gaan graag de discussie aan om ons aller gedachtes verder aan te scherpen.


Nieuw systeem, nieuwe processen: Hoe de Universiteit Utrecht roostering en tentamenplanning volledig heeft geïntegreerd                                                                                                                                    Sprekers: Robert Zeemans en Josje Eleveld - TimeEdit 

Bij roostering en tentamenplanning wordt veelal gebruik gemaakt van dezelfde middelen - alles van personeel en studenten tot lokalen en apparatuur. Veel onderwijsinstellingen werken echter (met deze middelen) in niet op elkaar aansluitende databases en systemen. Dit resulteert in ofwel complexe workarounds, ofwel conflicten tussen de databases om een goed inzicht te krijgen in welke middelen wel en niet beschikbaar zijn.  Nu de universiteit met TimeEdit samenwerkt, zijn al deze processen volledig geïntegreerd binnen één systeem en maken ze gebruik van dezelfde database met verschillende gebruikersinterfaces voor de verschillende doeleinden. Deze presentatie laat de flexibiliteit van TimeEdit zien en de voordelen om via een geïntegreerd proces tentamens te plannen.


Spelregels en Grenzen in het veld                                                                                                          Spreker: Erika Hendriks - vertrouwenspersoon hoger onderwijs    

Doel van deze sessie is medewerkers in het hoger onderwijs meenemen in hoe je bij kan dragen aan een veilige leeromgeving en welke instrumenten een organisatie heeft om ongewenst gedrag te voorkomen met aandacht voor de eigen kwetsbaarheid, gewenst gedrag en spelregels. Medewerkers (en studenten) hoger onderwijs/universiteiten zijn de doelgroep. Het gewenste resultaat is dat medewerkers meer bagage hebben om bij te dragen aan sociale veiligheid en kennis over wat te doen als het mis is.