Holink-2022

Sessieronde 3

Donderdag 16 juni - 14:30 - 15:15 uur

 

Maatwerk en Diversiteit voor Topsportstudenten in het Hoger Onderwijs
Spreker: Dirma Eisenga – Fontys 

In deze interactieve sessie nemen we je mee in de aanpak van maatwerk en diversiteit voor topsporters binnen Fontys Hogescholen. We nemen de deelnemers mee in de ontwikkelingen binnen de topsportregelingen zoals bijvoorbeeld rond de Corona maatregelen. We laten zien hoe het proces van aanmelding en registratie van topsporters verloopt binnen een hogeschool, die verspreid zit over heel Zuid-Nederland.


Pilot Studentmobiliteit: Inschrijven op minoren                                                                                    Sprekers: Manon de Jong - EUR en Robbert Serné - CACI

In 2021 is de pilot Studentmobiliteit gestart. In de pilot heeft SURF samen met de Universiteit Utrecht, TU Eindhoven, Wageningen University & Research en CACI een infrastructuur gerealiseerd waarmee studenten zich kunnen inschrijven op een vak bij een andere instelling. Studenten van de WUR kunnen zich dus met een klik op de knop aanmelden voor een vak bij de TU/e of UU en andersom.

Samen met de Erasmus University, TU Delft en Universiteit Leiden wordt gewerkt aan de volgende fase. Doel van deze pilot is dat studenten zich kunnen inschrijven voor een minor van een andere instelling.

In deze presentatie verteld de EUR hoe het huidige proces rond de minorinschrijving verloopt en welke hindernissen de student en administratie ondervinden. Vervolgens schetsen we hoe het inschrijfproces straks gaat verlopen binnen de pilot Studentmobiliteit en welke rol OSIRIS hierbij speelt. 


Het gemak van cijferuitwisseling
Sprekers: Reini Zoetemeijer -VU en Gerrit Oomens – UVA 

De VU en UvA bieden binnen een aantal faculteiten gemeenschappelijk onderwijs aan in de vorm van joint programmes en joint degrees. Hierbij volgen studenten vakken aan beide kanten en maken ze gebruik van faciliteiten van beide instellingen, waardoor er flink wat gegevens over en weer uitgewisseld moeten worden, van inschrijvingen tot behaalde resultaten. In deze sessie delen we onze ervaringen met het ondersteunen van een dergelijke intensieve onderwijssamenwerking en het realiseren van een koppeling tussen onderwijs-logistieke systemen over instellingen heen. We bespreken welke componenten we hierbij hebben gekoppeld, welke keuzes we hebben gemaakt en waar we allemaal gaandeweg tegenaan zijn gelopen.  


Eenduidige voorlichtingsinformatie voor alle studiekiezers                                                  Sprekers: Pauline Thoolen – Studiekeuze123

HOVI is de standaard voor voorlichtings- en opleidingsinformatie voor de studiekiezer. HOVI is de bron voor talloze websites en platforms. Efficiënt voor de hogescholen en universiteiten die HOVI samen hebben neergezet. Evenzo voor alle platforms die deze informatie presenteren; zij hebben altijd dezelfde actuele informatie. En vooral natuurlijk voor de studiekiezer die eenduidige en complete informatie vindt over voorlichtingsactiviteiten en opleidingen. In deze presentatie wordt je meegenomen in de achtergronden, inrichting en kansen die HOVI biedt in onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de studiekiezer zo goed mogelijk te ondersteunen in zijn/haar keuzeproces 


Ruim tien jaar geleden besloten onderwijsinstellingen dat studiekiezers informatie moeten kunnen raadplegen die onderling makkelijk te vergelijken is. Daarom werd een standaard ontwikkeld, volgens welke onderwijsinstellingen informatie aanleveren. Dit resulteerde in de Hoger Onderwijs Data Exchange (Hodex) en het Studiekeuze Webformulier. In de loop der jaren veranderde de informatiebehoefte en voldeed de techniek niet meer. De Stuurgroep Hodex, met daarin vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen, besloot daarom tot een vernieuwing van de systemen. Dit werd HOVI (Hoger Onderwijs Voorlichtings Informatie). Vanaf juli 2020 konden onderwijsinstellingen de informatie controleren en aanvullen. Eind augustus 2020 is HOVI opengesteld voor alle afnemers van voorlichtingsinformatie. Belangrijke afnemers van de HOVI database zijn de onderwijsinstellingen zelf, maar ook SK123 en de Nuffic. Recent (januari 2022) heeft de Stuurgroep van het Nationaal Platform Leren en Ontwikkelen definitief besloten om HOVI als informatiebron te gaan gebruiken.


Diploma behaald en dan?
Spreker: Annet Simons – DUO   

Het diploma is behaald; studenten slaan hun vleugels uit en verlaten het HO-nest. Vliegen ze naar verre oorden of blijven ze in Nederland? Welke route ook, hoe bereid je de student voor en hoe informeer je hierover? Waar loopt de student tegenaan? DUO kan hierbij helpen; kom de wereld van Mijn diploma, diplomalegalisatie en Europass ontdekken!


Stroomlijnen van een toelatingsproces: Kan dat uniform, uitvoerbaar en in samenwerking tussen centraal en decentraal?
Spreker: Niels Rambags – RUG    

Bij de Faculty of Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen hebben we het Toelatingsproces voor de masteropleidingen gestroomlijnd. Doel was om het proces met meer dan 25 betrokken toelatingscommissies overzichtelijker en professioneler te maken en zo uniform waar mogelijk, maar ook ruimte te bieden aan bijzondere omstandigheden, zoals selectieve masteropleidingen. Daarnaast wilden we de samenwerking met de centrale afdeling Admissions verbeteren.

In deze presentatie wordt toegelicht hoe het is aangepakt, wat er in 2,5 jaar is bereikt en voor welke uitdagingen we nog staan. Dit is interessant voor medewerkers van studentenadministraties en projectleiders/leidinggevenden die hun toelatingsproces willen verbeteren. Op het einde van de presentatie peilen we graag of er al best practices zijn voor de uitdagingen waarvoor we nog staan.


Oei, ik groei! (oplossingen voor groei studenten bij gelijkblijvende campus)                                    Spreker: Dirk Jan Durieux - VU

Universiteiten groeien post corona sterk. De VSNU verwacht dat de groei voor de komende jaren stevig doorzet. Dit levert direct en op middellange termijn problemen met de huisvestiging. Bij een gelijkblijvende campus is het moeilijk de extra studenten te plaatsen. De presentatie gaat in op drie lijnen waarlangs de oplossingen zich bewegen: het beter benutten van de huidige zaalcapaciteit, het creëren van extra zaalcapaciteit op campus en de reductie van onderwijsactiviteiten op campus. Binnen deze drie lijnen zijn 20 oplossingsrichtingen bedacht en waarvan m.b.v. data analyse de potentiële opbrengst is berekend. Het biedt inzicht in de mogelijkheden die universiteiten hebben om de studentenpiek het hoofd te bieden. 

 


 

Toelating voor vluchtelingenstudenten: beleid praktijk en uitdagingen                                            Sprekers: Frank Mulder - Stichting voor Vluchteling-Studenten, Samer Alzaidy - Nuffic, Inge Wieringa - Universiteit van Leiden, studenten 

Vluchtelingstudenten worden vaak - onterecht - als internationale student bestempeld door hun buitenlandse voordiploma. Sommige studenten hebben zelfs geen voordiploma kunnen meenemen. In dit laatste geval komt men dan wel in aanmerking voor 21+ toetsen. Deze zijn echter vaak niet geheel toegankelijk en passend, ook al hebben de aspirant studenten zeker de kennis en competenties. Dat zorgt voor extra stressfactoren voor de aankomende studenten, terwijl een warme en heldere start en begeleiding daarvoor essentieel voor hen is. Alles is nieuw en maatwerk rondom toelatingseisen is een goede tool om hen de mogelijkheid te bieden te kunnen starten.

In deze dubbelsessie bespreken we het beleid én de praktijk rondom toelating van vluchtelingenstudenten. We zullen knelpunten constateren, en casussen en ervaringen van studenten bespreken. We gaan ook graag met jullie in gesprek over oplossingen; hoe brengen we samen vluchtelingstudenten eerder in beeld, om ze vervolgens extra te kunnen ondersteunen bij de start van de studie.


Smart templates voor (onderwijs)overeenkomsten; met als resultaat hogere kwaliteit documenten, compliance en tijdsbesparingen  Sprekers: Jan Hein Gooszen - DocFlow en Jakob Huizinga - HAN

Context: Het traditionele schrijfproces moet wereldwijd op de schop, hoge administratieve lasten, repetitieve handelingen en inefficiënte samenwerking kan worden voorkomen.

Illustratie probleem: Bij de HAN worden jaarlijks duizenden onderwijsovereenkomsten (OOK) gemaakt tussen studenten en coaches voor de gemaakte onderwijs keuzes. Het opstellen, ondertekenen en archiveren van overeenkomsten gebeurde via MS Word en e-mail en kostte jaarlijks ontzettend veel tijd. De HAN wilde dit proces gecentraliseerd versimpelen, standaardiseren en professionaliseren. 

Oplossing: in co-creatie met Docflow heeft de HAN een passende innovatieve oplossing uitgewerkt. Middels een tool worden digitaal template-contracten opgesteld zodat de student en coach alleen nog ontbrekende gegevens hoeven in te vullen. Inmiddels wordt de oplossing ook ingezet voor andere type overeenkomsten zoals Non Disclosure Agreements. 

Deze sessie biedt inzicht welke randvoorwaarden van belang zijn bij de digitalisering van (onderwijs)overeenkomsten, biedt handvaten om effectief samen te werken met leveranciers, en inspireert om op een innovatieve manier te werken aan onderwijsovereenkomsten op maat en op schaal.

Doel sessie: Mensen introduceren met een nieuwe manier van werken, waarbij de kracht van slimme templates wordt benut.


Stagecontracten digitaal ondertekenen binnen jouw SIS                                                                    Spreker: Zivko Lazarov - Evidos    

Het digitaal ondertekenen van stageovereenkomsten kan enorm veel tijd besparen voor studenten, stagebegeleiders en stagebedrijven. ''Het hele proces van het ondertekenen van een stagecontract hoeft nu in totaal maar enkele minuten te duren.'' Bezoek deze sessie en kom erachter wat het voor uw onderwijsinstelling kan opleveren. Volledig geïntegreerd in jouw SIS.