Holink-2023

Sessieronde 2

Maandag 5 juni - 13:30 - 14:15 uur

 

Credentials en wallets: van visie naar praktijk - ZAAL 4
Sprekers: Peter Leijnse - SURF & Johann Schreurs - DUO

Het thema van de conferentie en het track innovatie en technologie noemt verschillende begrippen en initiatieven die hot and happening zijn: credentials, badges, wallets, identiteit. Maar verstaan we daar wel allemaal hetzelfde onder en begrijpen we de samenhang?  Vanuit hun rol en ervaring willen de sprekers het publiek ‘op vlieghoogte’ brengen op dit brede en veelomvattende onderwerp: 

- een kort overzicht van de potentie, wat er allemaal loopt aan initiatieven
- een crashcourse hoe deze te interpreteren en wat de impact kan zijn 
- toelichting van de potentie en impact aan de hand van de casus 'inschrijven in het HO.


Het Integraal Skillspaspoort vervangt het CV. Wat betekent dit voor diploma’s? - ZAAL 8
Sprekers Hans Cremer & Onno-Hans Noteboom - Hogeschool van Amsterdam

Het World Economic Forum stelde begin 2021 dat: ‘het niet goed in beeld hebben en houden van skills van (aankomend) werknemers, de oorzaak is van de discrepantie op de arbeidsmarkt. De SER stelde vervolgens dat er naast het CV een 2e allocatiemiddel moet komen op de arbeidsmarkt, zijnde het Integraal Skillspaspoort. In het EU Jaar van de Skills hebben de onderwijsinstellingen (MBO/HBO) het voortouw genomen om het Integraal Skillspaspoort daadwerkelijk te implementeren met alle arbeidsmarktpartijen. Hierbij hebben en houden de onderwijsinstellingen & ondersteundende organisaties als DUO en Surf een rol, mits deze organisaties meegaan in de ontwikkeling naar een skillsbased arbeidsmarkt waar het diploma niet meer heilig is.


Op weg naar efficiënter gebruik van onderwijsruimtes met behulp van sensoren. - ZAAL 1
Sprekers: Marcella Claase & Peter Heuvelink - Universiteit Twente

De groeiende studenten- en medewerker aantallen bij onderwijsinstellingen geven steeds meer druk op hun bestaande onderwijsruimtes. Om deze druk te verminderen zoekt de Universiteit Twente naar manieren om haar onderwijsruimtes efficiënter in te zetten. Door meer te weten te komen over het daadwerkelijk gebruik van de ruimtes verwacht het Roosterteam van de Universiteit Twente nog beter data-gedreven aanbevelingen omtrent het roosteren van ruimtes voor haar klanten te kunnen doen.  De afgelopen jaren is de Universiteit Twente bezig geweest met het project Ruimtebeheer.

In dit project wordt het gebruik van onderwijsruimtes gemeten met geselecteerde tel- en aanwezigheidssensoren. De gemeten data wordt vervolgens verzameld, genormaliseerd en gecombineerd tot bruikbare informatie die beschikbaar is in dede zogenaamde Area Occupancy Reporting Tool. Met behulp van deze applicatie kunnen geautoriseerde gebruikers van zowel het Roosterteam als de Facilitaire Dienst gemakkelijk ruimtegebruik rapporten genereren en ruimtegebruik informatie ontsluiten om verdere analyses mogelijk te maken. In deze sessie wordt ingegaan op de projectaanpak en -uitdagingen, de nieuwe tool en de verschillende manieren waarop inzicht in ruimtegebruik gebruikt kan worden om samen met onderwijzers en onderzoekers ruimtes efficiënter te in te zetten.


Meer grip op flexibilisering van het onderwijs - ZAAL 9
Sprekers: Robbie Nijsse - Fundatis & Keex Codée - Driestar

Het is voor onderwijsinstellingen een uitdaging om de stap te maken naar concretisering van flexibel onderwijs. Binnen Radiant Lerarenopleidingen heeft een verdieping op de vier studentroutes voor flexibilisering (Versnellingsplan, SURF) plaatsgevonden op basis waarvan de toekomstige prioriteitstelling is bepaald. Deze casus dient als inspiratie voor andere instellingen die meer grip willen krijgen op het vraagstuk van flexibilisering van het onderwijs. Wegens de brede implicaties op onderwijs, ICT en onderwijslogistiek heeft deze sessie een brede doelgroep. Het gewenste resultaat is dat de deelnemers naar de eigen instelling terugkeren met een beter begrip van wat flexibilisering van het onderwijs concreet betekent en hoe ze hier binnen de eigen instelling meer grip op kunnen krijgen. 


Tooling om studentbetrokkenheid en welzijn binnen uw instelling inzichtelijk te maken - ZAAL 3
Sprekers: Robin Frolich - EduViewz & Patrick Manders - Simac

In deze sessie wordt een handreiking gegeven hoe om te kunnen gaan met steeds uitdagender wordende onderwijslogistieke problemen door verdere internationalisering en groeiende studentpopulatie. Met een nadrukkelijke blik op studentwelzijn en betrokkenheid en huisvesting vraagstukken. De sessie is interessant voor onderwijsmanagement, facilitair management en loopbaanbegeleiding.


Grenzen aan digitale persoonsverificatie - ZAAL 5
Spreker: Patrick van Elst & Jacqueline Draaisma - Studielink 

Vorig jaar is op de HOlink een presentatie gegeven over de invoering van digitale persoonsverificatie van buitenlandse studenten die nog niet over DigiD (of eID) beschikken als ze zich in Nederland aanmelden voor een opleiding in het hoger onderwijs. Er waren meerdere redenen om DVP in te voeren: het vereenvoudigen van de identificatie (studenten hoeven geen ID bewijs meer in te leveren), het verminderen van dubbele accounts en het voorkomen van fraude. De nieuwe werkwijze heeft aanzienlijke tijdswinst opgeleverd voor zowel de student als de instellingen, maar helaas bleken lang niet alle ID bewijzen te kunnen worden geverifieerd. De vraag is ook of de identificatie ooit helemaal sluitend zal zijn.

Momenteel wordt onderzocht of de voordelen opwegen tegen de nadelen, welke mogelijkheden er zijn om het proces nog verder te verbeteren én hoe deze werkwijze zich verhoudt tot EU-ontwikkelingen ten aanzien van identificatie en authenticatie. In een interactieve sessie willen we graag in gesprek met collega’s die ervaring hebben met deze wijze van identificeren. Denk je met ons mee?


Harmonisatie het onhaalbare doel? - ZAAL 6
Sprekers: Jasper Faber & Jesper Voskamp - Hogeschool van Amsterdam 

Bij de HvA studeren bijna 50 000 studenten, werken bijna 10 000 medewerkers en docenten, en we hebben opleidingen die variëren van cyber security tot Ergo therapie.  Ruim een decennium geleden werd de stap gemaakt van een SIS per faculteit naar een enkele HvA brede SIS. Dit pakket, Campus Solutions, bood vanwege zijn flexibiliteit faculteiten de optie om nog eigen inrichtingen te maken, waardoor we als HvA nog altijd uitdagingen hebben in de keten van onderwijslogistieke processen. Ze zijn niet namelijk niet strak geharmoniseerd tussen opleidingen en faculteiten.

In deze presentatie willen we het hebben over wat wij in de afgelopen decennium succesvol en vooral ook minder succesvol hebben gedaan om er voor te zorgen dat we binnen de HvA op dezelfde manier (gaan) werken. Welke valkuilen hebben we vermeden en in welke hebben ons weten te pakken. En wat is de huidige stand van zaken? Gaat het ons lukken om de heilige graal van harmonisatie bereiken en is dit een doel die we moeten nastreven?


De nieuwe Studiekeuzecheck: een administratieve verplichting of een waardevol instrument? - ZAAL 7
Sprekers: Elroy Huijsman & Martine Kroezen - Vrije Universiteit Amsterdam

Om het aantal studieswitchers en uitvallers te reduceren wil de VU werken aan een betere match tussen student en zijn of haar studiekeuze. Het doel van de sessie is om andere instellingen te vertellen over de manier waarop de VU een nieuwe invulling heeft gegeven aan de studiekeuzecheck. We willen laten zien hoe we de check, in de vorm van een vragenlijst, hebben geïntegreerd in ons portaal en het aanmeldproces. De sessie gaat niet over de totstandkoming en inhoud van de vragenlijst zelf. Daarnaast willen we tijdens de sessie meer te weten komen over de manier waarop andere instellingen invulling geven aan de studiekeuzecheck. De sessie is bedoeld voor ICT, administratieve- en beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij de studiekeuzecheck en het aanmelden- en toelaten van studenten. 


Loket Erkenningen Onderwijs: neem een kijkje achter de schermen van dit nieuwe loket - ZAAL 10 GH
Sprekers: Derk Jan Alberts en Martine Stijnenbosch - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het nieuwe Loket Erkenningen Onderwijs HO vervangt het huidige aCROHO. Naast het vervangen van de huidige applicatie wordt er ook een flinke modernisering en procesoptimalisatie met de keten (HO-instellingen, NVAO, CDHO, OCW en DUO) gerealiseerd. Als gebruiker wordt u in de nieuwe applicatie gedurende het gehele proces gefaciliteerd en op de hoogte gehouden van de voortgang. Een mooie stap naar de toekomst toe!

Naast een demonstratie over de functionaliteiten krijgt u in deze sessie ook een kijkje achter de schermen van deze nieuwe applicatie. Hoe is LEO opgebouwd? Welke technieken worden er gebruikt? Hoe legt u samenwerkingen met buitenlandse instellingen vast? Hoe faciliteren we het gehele proces?

Wilt u ook zien hoe wij dit samen met de ketenpartners realiseren, schrijf u dan in voor deze sessie.

Naast deze sessie bieden wij u ook de mogelijkheid om zelf aan de ‘knoppen te zitten’. Op het koffieplein kunt u zelf achter een laptop plaats nemen om nu al vast de nieuwe applicatie LEO HO uit te proberen. Loop daarom tijdens de pauzemomenten bij ons langs.