Holink-2022

Sessieronde 2

Donderdag 16 juni - 13:30 - 14:15 uur

 

Student Wellbeing Point & Panel van de Vrije Universiteit
Sprekers: Marjolein v/d Vosse en Jordy Breet - VU

In het najaar van 2021 is er op de VU een studenten initiatief gestart voor Student Wellbeing.  De aanleiding hiervoor was de uitkomst van de o.a. de coronamonitor over het algemene studentenwelzijn waaruit bleek dat deze onder druk staat. Vanaf november 2021 is er een fysiek Peer-to-Peer Point op de VU ingericht waar studenten terecht kunnen. Dit project wordt begeleid door de afdeling SOZ (Student- en Onderwijszaken)

Het Student Wellbeing Point is aan de ene kant een plek waar studenten terecht kunnen voor een luisterend oor, advies of gewoon een gezellig gesprek. Aan de andere kant kunnen de point peers (student-assistenten) studenten helpen met het in contact komen met bestaande VU-services zoals de psychologen, studieadviseurs of studentendecanen. Deze gesprekken vinden plaats in een gezellige living room, eventueel onder genot van een kopje thee en zonder tijdsdruk. 

Aanvullend hieraan is het Student Wellbeing Panel gestart. Een panel wat wordt gevormd door één vertegenwoordiger per faculteit. Het doel van dit panel is tweeledig. Ten eerste zijn de panel-vertegenwoordigers de voelsprieten binnen een faculteit en houden zij inzichtelijk hoe het gesteld is met het studentenwelzijn en wat er wordt georganiseerd aan welzijns-initiatieven. Daarnaast creëren zij een overzicht van deze initiatieven in de vorm van een welzijns-inventaris, welke de medewerkers van het point op hun beurt weer kunnen gebruiken bij het adviseren van studenten. 

Kortom, dit project heeft als doel om de studenten dichter bij bestaande VU Welzijns services te brengen en de bestaande welzijnsinitiatieven, er wordt veel georganiseerd maar de informatie is niet altijd goed bekend bij de student.  Daarnaast heeft het project een preventieve rol, door een laagdrempelig peer-to-peer support punt in te richten kan hopelijk de druk bij psychologen/decanen verminderen omdat de student al in een eerder stadium een gesprek aan gaat of om hulp vraagt. 

Sinds de VU met het Student Wellbeing Point & Panel is gestart is er van verschillende kanten belangstelling getoond om een zelfde soort initiatief te starten. In deze presentatie wordt toegelicht hoe een studenteninitiatief succesvol in de bestaande VU organisatie geïmplementeerd kan worden.


Ervaar hoe UDL de belemmeringen van studenten met een ondersteuningsvraag kan wegnemen
Sprekers: Hannelore Veltman en Ellen van Veen - ECIO

Stap voor even in de schoenen van een student met een ondersteuningsvraag (student+).

Om inclusief onderwijs te bereiken, moeten er nog veel stappen worden gezet in Nederland. Een belangrijke stap is het creëren van bewustwording onder docenten. Nog te vaak ervaren studenten+ dat hun docenten zich onvoldoende bewust zijn van de toegankelijkheid van het onderwijs. Om bij te dragen aan dit bewustzijn ontwikkelde ECIO een spel. Het spel is gebaseerd op een in Amerika ontwikkeld en beproefd spel (Smith-Hawkins, Martinez, 20151).

In het spel stappen de docenten even in de schoenen van de student+. Het spel laat hen inzien welke belemmeringen studenten+ kunnen ervaren en hoe aanpassingen de weg kunnen vereenvoudigen. Het biedt een aanzet tot het voeren van een gesprek over de voordelen van Universal Design for Learning: diversiteit als de norm.

“In order for someone to be really effective, they must walk in another person’s shoes, even if it’s for a few minutes. Those few minutes will leave a lasting impression on one’s mind.” – Student+

In de workshop spelen we het spel en gaan met elkaar het gesprek aan hoe het binnen onderwijsinstellingen ingezet kan worden om de bewustwording bij docenten te vergroten.


Hoe wil jij jouw (open) onderwijsleermiddelen duurzaam gebruiken?
Sprekers: Cees van Gent en Sjors Keijzer – VU

Een praktische workshop waar wordt ingegaan op het ordenen, opslaan en ontsluiten van (open) onderwijsleermaterialen.

De afgelopen jaren zijn er geweldige video-opnamen in het onderwijs gemaakt. Men is vaak niet in staat om het materiaal te hergebruiken, vindbaar te maken of er weer toegang toe te krijgen. En vaak nadat een cursus in het leermanagementsysteem is beëindigd, kunnen studenten de waardevolle clips van hun eerdere cursussen niet opnieuw bekijken. Dit materiaal - niet alleen video's - mag niet verloren gaan.

De VU vindt het belangrijk om de beschikbaarheid en duurzaamheid van deze open onderwijsleermaterialen te verbeteren voor studenten, docenten en andere instellingen. Het ontwikkelen, beschikbaar stellen en hergebruiken van open onderwijsmiddelen is namelijk belangrijk voor inclusief en toegankelijk hoger onderwijs. Al was het maar om de invloed van de uitgeverijen op het hoger onderwijs te beperken en studenten met een kleinere beurs te ontzien. En ook omdat het gezamenlijk ontwikkelen van onderwijsmateriaal leidt tot een groter gevoel van eigenaarschap.

De manier waarop de VU dit doet is behoorlijk innovatief, zeker wanneer je bedenkt dat dit gebeurt met alleen bestaande beschikbare middelen (technologieën) als: Canvas, Kaltura, edusources, Acrobat Reader en Excel.

In deze workshop worden praktische inzichten en manieren aangeboden over hoe het onderwijs in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek open onderwijsleermaterialen, zoals kennisclips, presentaties, opdrachten en literatuur, zo kan opslaan en aanbieden dat alle geïnteresseerde gebruikers de onderwijsleermaterialen op een duurzame manier, in bijvoorbeeld een leerlijn, terug kunnen vinden en (her)gebruiken. In de workshop wordt getoond hoe er slim gebruik gemaakt wordt van verschillende databestanden en platforms. Daarnaast wordt in gegaan op de rol die de (toekomstige) copyRIGHT-tool en een RLM-tool kunnen spelen in het stimuleren van het gebruik van open. 


Het Nieuwe Gezonde Werken op de Hanzehogeschool
Sprekers: Monique Overmeer – HHG  en Barbara Schoemaker - Pim Mulier

Sinds 2015 organiseert de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met een gespecialiseerde externe partner (Pim Mulier) het programma 'Het Nieuwe Gezonde Werken' voor haar medewerkers. Met 'Het Nieuwe Gezonde Werken' richten we ons op het stimuleren van een actieve, gezonde leefstijl bij ieder individu. Niet alleen tijdens werk, maar ook in privésituaties, onder andere door meer regie te voeren over de eigen gezondheid.

Het belangrijkste doel van 'Het Nieuwe Gezonde Werken' is het vergroten van (zelf)kennis en inzicht en het trainen van gezond gedrag als vaardigheid. In een Stepped Prevention opzet leren medewerkers (nieuw) gezond gedrag aan. Met workshops wordt kennis overgedragen en interesse bij medewerkers gewekt. Deelnemers verzamelen met behulp van quantified self sensortechnologie persoonlijke leefstijldata rondom bewegen, voeding, slaap, herstel en dynamisch werken. De feedback van ervaren coaches/trainers op de zichtbaar gemaakte data zorgt voor meer inzicht en een begin van gedragsverandering. De data van health checks / gezondheidsonderzoeken ondersteunen het inzicht. In uitgebreide 4H en 24H Gezond Gedrag trainingen op Papendal wordt vervolgens gezond gedrag onder 'ideale' omstandigheden geoefend. Vervolg-coaching draagt bij aan blijvende gedragsverandering. Binnen afdelingen wordt gewerkt met ambassadeurs die 'Het Nieuwe Gezonde Werken' inhoudelijk onder de aandacht brengen bij hun collega's.

Graag lichten we in deze sessie de ervaringen die we hebben met 'Het Nieuwe Gezonde Werken' toe: de resultaten van de pilot en de extra aandacht die we er binnen de International Business School aan hebben gegeven (en nog steeds geven). Deze sessie is interessant voor iedereen.


Studentgedreven onderwijs organiseren
Sprekers: Elsbeth Vonkeman – VH , Marcel Penners - Versnellingsplan, Bas Smit - UVA  

In deze interactieve sessie bieden we nieuwe blik op onderwijslogistiek, waarmee inzicht wordt gegeven in wat er nodig is om flexibel onderwijs op een studentgedreven wijze te organiseren. Het draait daarbij om een samenspel van student, onderwijs en ondersteuning. We ontwikkelden hiervoor een denkmodel voor het hele HO, dat we tijdens de sessie presenteren en toepassen. Ook bieden we een game die je kunt gebruiken in je eigen instelling voor het inregelen van studentgedreven werken. 

Doelgroep: opleidingsverantwoordelijken, informatiemanagers, logistiek verantwoordelijken en meer.


Atria: toolbox voor sekseregistratie                                                                                                    Sprekers: Djoeke Ardon en Javier Koole 

‘M/V/X of niks’: Aan de slag met onnodige sekseregistratie verminderen.

In 2024 verdwijnt de ‘M’ of ‘V’ van je ID-kaart, dit komt mede door een groeiend debat rondom sekseregistratie. [1] In sommige gevallen ben je als organisatie verplicht om geslacht te registreren. Maar in veel gevallen is dat onnodig en wordt sekseregistratie vooral vanuit gewoonte gedaan. Dus tijd om deze gewoonte en zijn implicaties onder de loep te nemen.

In deze workshop zal je ontdekken wat de implicaties zijn van onnodige sekseregistratie en hoe het verminderen van registratie van geslacht kan bijdragen aan een inclusievere samenleving.

Zo zal deze workshop de volgende punten behandelen:

1.      Korte aanleiding om sekseregistratie te verminderen

-          De implicaties van onnodige sekseregistratie

-          Het verminderen van sekseregistratie als bijdrage aan een inclusievere samenleving

2.      Wanneer wel of geen sekseregistratie? 

-          In welke gevallen is sekseregistratie relevant of verplicht en in welke niet

-          De mogelijkheden om onnodige sekseregistratie af te schaffen of aan te passen

-          De best practices op dit gebied

3.  Aan de slag met onnodige sekseregistratie verminderen[ 2]

-          Tot slot zal je via een speciaal ontwikkeld vragenschema een begin maken om je organisatie te helpen om onnodige sekseregistratie te verminderen

Na het volgen van deze workshop kan je:

De implicaties van onnodige sekseregistratie toelichten - Uitleggen in welke gevallen sekseregistratie wel of niet nodig is - Onnodige sekseregistratie in kaart brengen in je organisatie en mogelijk acties ondernemen om deze registratie te verminderen.


De workshop wordt gegeven door Javier Koole en Djoeke Ardon van Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis.

[1] Zie bijvoorbeeld https://www.uu.nl/sites/default/files/afwegingskader-sekseregistratie-eindrapport.pdf of https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/01/onnodige-sekseregistratie-verder-teruggedrongen

[2] Zie ook https://atria.nl/nieuws-publicaties/beeldvorming-stereotypering/toolkit-voor-terugdringen-onnodige-sekseregistratie/

 


EMREX! Niemand buitenspel!
Spreker: Sabine Venema – DUO 

Wil je eenvoudig internationale diplomagegevens uitwisselen? Zodat de internationale student niet buitenspel staat! EMREX maakt het voor studenten mogelijk om diplomagegevens en cijferlijsten naar onderwijsinstellingen te sturen via een beveiligde omgeving. Met het versturen van diplomagegevens via EMREX wordt fraude met diploma's voorkomen. Wil je meer weten over de ervaringen van onderwijsinstellingen met EMREX en de ontwikkelingen van Mijn diploma's, kom dan naar onze sessie.


Toelating voor vluchtelingstudenten: beleid, praktijk en de uitdagingen      
Sprekers: Frank Mulder - Stichting voor Vluchteling-Studenten, Samer Alzaidy – Nuffic, Inge Wieringa, Universiteit Leiden, studenten

Vluchtelingstudenten worden vaak - onterecht - als internationale student bestempeld door hun buitenlandse voordiploma. Sommige studenten hebben zelfs geen voordiploma kunnen meenemen. In dit laatste geval komt men dan wel in aanmerking voor 21+ toetsen. Deze zijn echter vaak niet geheel toegankelijk en passend, ook al hebben de aspirant studenten zeker de kennis en competenties. Dat zorgt voor extra stressfactoren voor de aankomende studenten, terwijl een warme en heldere start en begeleiding daarvoor essentieel voor hen is. Alles is nieuw en maatwerk rondom toelatingseisen is een goede tool om hen de mogelijkheid te bieden te kunnen starten.

In deze dubbelsessie bespreken we het beleid én de praktijk rondom toelating van vluchtelingenstudenten. We zullen knelpunten constateren en, casussen en ervaringen van studenten bespreken. We gaan ook graag met jullie in gesprek over oplossingen; hoe brengen we samen vluchtelingstudenten eerder in beeld, om ze vervolgens extra te kunnen ondersteunen bij de start van de studie. 


De digitale Campus en SIS als backbone van de flexibele behoefte bij de Open Universiteit                          Sprekers: Roel Nicolai - Breens Network/Educator en Pieter Volleberg - Open Universiteit

Op allerlei manieren wordt inhoud gegeven aan levenlang leren en flexibilisering van het onderwijs. Met verschillende beweegredenen en behoeftes als vertrekpunt en dus ook in de vertaalslag daarvan. Grote gemene deler is echter dat dit eisen stelt aan je processen, maar ook aan je informatievoorziening en onderliggende systemen.

Als Breens Network geven we daar vorm en inhoud aan met behulp van mijndigicampus. Eén digitale campus voor student en docent waar een SIS, Onderwijscatalogus, CRM en Roosterapplicatie integraal onderdeel van zijn. Met als doel een integrale self-service voorziening voor student en docent, het bieden van de onderliggende proces ondersteuning en het bieden van een integrale benadering voor circulair onderwijs. Zo ook bij de Open Universiteit. In deze sessie gaan we verder in op de situatie van de Open Universiteit en zoomen we in op de studentreis van een aanstaande en actieve student die studeert bij de Open Universiteit. Vervolgens laten we zien hoe deze digitale campus eruit ziet en gaan we graag het gesprek aan over wat jou betreft doelstelling is van een digitale campus en hoe een digitale campus er volgens jou uit moet zien.   


Grip op informatie                                                                                                                                  Sprekers: Jesse de Regt - Sdu/VHIC en Ate Veenstra - Rijksuniversiteit Groningen

Een goede informatievoorziening begint met overzicht van de informatie die zich binnen uw organisatie bevindt én op welke wijze deze informatie wordt gebruikt en gedeeld met anderen. Hierdoor krijgt u grip op uw informatiehuishouding met als uiteindelijk doel een betere bedrijfsvoering. Informatie is immers essentieel voor het correct uitvoeren van de processen. Om grip op uw informatiestromen te krijgen heeft u een actueel en compleet overzicht nodig van de processen in uw organisatie, de rol die informatie speelt in deze processen en de wijze waarop informatie wordt beheerd. Ate Veenstra van de Rijksuniversiteit Groningen verteld hoe het bij hen geregeld is en op welk manier zij meer grip hebben op hun informatiestromen.