Holink-2022

Sessieronde 1

Donderdag 16 juni - 11:45 - 12:30 uur

 

Studieverloop en studiesucces van studenten met autisme
Spreker: Theo Bakker – VU

In deze sessie presenteert Theo Bakker de uitkomsten van zijn promotieonderzoek naar het studieverloop en studiesucces van studenten met autisme, waarop hij dit jaar hoop te promoveren. Het thema van dit jaar - Niemand buitenspel - geldt zeker voor autistische studenten.  In zijn onderzoek vergelijkt hij - op basis van de studentenadministratie - de achtergrondkenmerken, het studiegedrag, de studieresultaten en het studiesucces van 101 autistische studenten met bijna 2.500 studenten met een andere ondersteuningsbehoefte en ruim 25.000 zonder ondersteuningsbehoefte. De data besloeg 3 jaar aan studiedata van 7 bachelor cohorten van 2010 tot en met 2017 van de Vrije Universiteit Amsterdam.  

Het doel van de sessie is drieledig:

1) de deelnemers te informeren waarin het studiegedrag en -succes van autistische studenten anders is dan dat van hun studiegenoten
2) adviezen mee te geven voor een inclusieve, getrapte aanpak in de begeleiding van deze studenten door hoger onderwijsinstellingen
3) het nut van studiedata uit onderwijsadministraties voor wetenschappelijk onderzoek te demonstreren en toe te lichten welke methoden en technieken daarvoor van belang zijn.  

De sessie is interessant voor zowel beheerders van administraties, als beleidsmakers en managers die dagelijks ernaar streven om hun onderwijsinstelling inclusief te maken voor alle studenten. Na deze sessie hebben de deelnemers een beter beeld van wat autistische studenten uniek maakt en hoe zij deze vaak getalenteerde studenten goed of beter kunnen ondersteunen.


Regel het maar! Vereenvoudigen van de studentreis bij aanmelden en inschrijven
Spreker: Jinne Samsom – Stichting Studielink

De Student Centraal is een van de centrale ambities van Studielink, maar hoe doe je dat concreet? Studielink heeft onderzoek laten uitvoeren naar de tevredenheid onder (aankomend) studenten en hun ouders over de manier waarop de doelgroep momenteel alle regelzaken afhandelt die nodig zijn om te kunnen studeren. Je kan hierbij denken aan oriënteren, aanmelden & inschrijven, regelen van studiefinanciering en een reisproduct, op kamers gaan, etc. Het onderzoek toont een versnipperd beeld met een veelvoud aan loketten zonder centrale regie. Hoe klantvriendelijk is dat? Kan het niet beter, en zo ja, hoe willen we dat doen? In deze sessie komen deze onderwerpen aan de orde en zijn we ook erg benieuwd naar jullie ideeën!


Ontwikkeltraject studenten- en docentendashboard inclusief studiecoachmonitor
Sprekers: Esther Siboni, Romy Schoordijk en Niels Bruin – NHL Stenden

NHL Stenden wil graag haar kennis met andere hogescholen delen over het huidige traject waar zij nu in zit, namelijk de ontwikkeling van het studenten- en docentendashboard inclusief studiecoachmonitor. Dit is één centrale plek waar alle informatie samenkomt voor studenten, docenten en studiecoaches. NHL Stenden is in mei gestart met de ontwikkeling van de eerste fase, de studiecoachmonitor. De studiecoachmonitor helpt studiecoaches in de begeleiding van studenten. Studiecoaches hebben op een overzichtelijke en snelle manier inzicht in de studievoortgang, gemaakte afspraken en het studietempo van studenten. Daarnaast geeft de studiecoachmonitor de mogelijkheid om notities vast te leggen en signaleringen te ontvangen, bijvoorbeeld op het gebied van vertraging in de studievoortgang, het maken van afspraken en het beoordelen van documenten. 
De applicatie richt zich op studenten, docenten en studiecoaches. 


Dilemma op donderdag: studeren met een studiebeperking
Sprekers: José van Schie, Suzanne Nuver & Hella Snoeren – VU 

Alle studenten met een functiebeperking kunnen hun toetsen altijd online maken - OF - Alle studenten krijgen een strippenkaart die ze in kunnen zetten voor een gewenste voorziening. Wat zou jij kiezen?

Ondanks dat inclusie hoog in het vaandel staat bij de onderwijsinstellingen, lopen we regelmatig tegen dilemma’s aan. Zo kan het thuis afleggen van een tentamen voor sommige groepen een uitkomst zijn, maar is het voor de instellingen helemaal niet zo eenvoudig om dit te realiseren. Of wil je een specifieke groep studenten een prikkelarme ruimte bieden voor het maken van een toets, maar rijst de vraag of dat wel inclusief is. In deze ‘petje-op-petje-af-sessie’ willen we het gesprek hierover aangaan met elkaar en oplossingen verkennen. Met een knipoog naar de bekende ‘Dilemma’s op dinsdag’. Want dilemma’s of niet, stil blijven staan is geen optie.


Inclusie in uitgaande mobiliteit
Sprekers: Stefan Kruszel, Saoradh Favier en Kasia Bruining – Nuffic 

Studeren in het buitenland is nog te vaak voorbehouden voor een selecte groep studenten. Uit onderzoek van Nuffic blijkt dat o.a. studenten met ouders zonder een ho-diploma ondervertegenwoordigd zijn in de uitgaande studentenmobiliteit. We stelden een actieplan op om de inclusiviteit van uitgaande mobiliteit te vergroten. Tijdens deze sessie presenteren we ons onderzoek en het actieplan en gaan we met het publiek in gesprek over hoe we studie-ervaringen in het buitenland ook voor ondervertegenwoordigde groepen studenten bereikbaarder maken.


Instellingsaccreditatie: Kwaliteitszorg van student en docent?                                                          Spreker: Ingrid Doop, Dirk Haen - Ministerie van OCW                                                   

Voor een goede kwaliteit van het onderwijs is het primair van belang dat instellingen intern de kwaliteitszorg voor het onderwijs effectief hebben georganiseerd. Betrokkenheid van studenten en docenten op opleidingsniveau is daarbij essentieel. Ook is het belangrijk dat een opleiding de ruimte heeft de kwaliteitszorg in te richten op een manier die het meest passend is voor die opleiding. Het accreditatieproces, waarmee instellingen zich over hun onderwijskwaliteit verantwoorden, moet dan ook zo zijn ingericht dat het instellingen en opleidingen die ruimte biedt en hen stimuleert tot effectieve kwaliteitszorg.

Het ministerie van OCW werkt daarom aan de beoogde invoering van instellingsaccreditatie. In een stelsel met instellingsaccreditatie krijgen instelling die positief worden beoordeeld na een toets op instellingsniveau, het vertrouwen om over de beoordeling van de opleidingskwaliteit zelf de regie te voeren. Maatwerk staat dan ook centraal bij instellingsaccreditatie: doordat de externe verantwoording aansluit op de interne kwaliteitszorg van de individuele instelling, wordt de interne kwaliteitszorg meer betekenisvol.
Met de sessie op HOLink 2022 wil OCW de deelnemers meenemen in het totstandkomingsproces van instellingsaccreditatie. Het doel is de deelnemers te informeren over hoe het nieuwe stelsel eruit kan komen te zien, en tegelijkertijd van hen te vernemen wat dit vanuit hun achtergrond en expertise oproept. We hopen zo de beleidsvorming dichter bij het veld te brengen. Bovendien kan de sessie leiden tot nuttige input die OCW kan meenemen in de verdere ontwikkeling van het nieuwe stelsel.


Uniek zijn en toch samenwerken         
Sprekers: Jasper Faber – UvA en Gerrit Vooijs, Universiteit van Leiden 

De HvA, UvA, de Universiteit van Leiden en het SaNS-Expertisecentrum werken al jaren samen om met hun SIS de studenten zo goed mogelijk te ondersteunen.

Binnen de instellingen verschillen de governance, processen en het tempo van verandering aanzienlijk. Echter, in plaats van dat dit ons belemmert, weten we hierdoor samen sterker te worden en een betere dienstverlening op te leveren voor onze studenten en medewerkers. De slag om dit door voor elkaar te krijgen is niet vanzelf gegaan, maar is een verandering die we hebben weten te realiseren gebruikmakend van een flexibele oplossing en werkwijze waarbij we intensief met elkaar samenwerken over de grenzen van de eigen instelling heen. Hiermee creëren we functionaliteit die specifiek kan zijn voor de eigen instelling, maar tegelijkertijd flexibel genoeg om bij anderen later of anders te worden toegepast, voorbeelden zijn de inschrijving van internationale- en uitwisselingsstudenten en de wijze waarop we studievoortgang bewaken.

In deze presentatie gaan we in op deze unieke manier van samenwerken tussen de SaNS-instellingen en hun leveranciers en laten we zien wat er in gezamenlijkheid tot stand is gebracht.


Hoogleraar bij de les
Sprekers: Joeri Gritter en Ivar Klinkenberg – UvA

Hoogleraren zijn vaak minder beschikbaar voor onderwijs dan hun collega docenten. Vaak vanwege grote onderzoeksprojecten of het hebben van bestuurlijke taken. Maar ook vaak omdat het geven van onderwijs op het tweede plan is beland en ze verworven privileges graag in stand houden zonder dat daar formele afspraken over bestaan. Ga je als organisatie het gesprek aan, of huur je extra onderwijskrachten in terwijl dit in feite niet nodig zou moeten zijn? Heb je dit inzicht?


Een gezamenlijke routekaart voor flexibilisering en LLO                                                                      Spreker: Walter Groen - SURF/Studielink

Met de toenemende behoefte aan meer vrijheid om flexibeler een studie te kunnen volgen, en de maatschappelijke noodzaak tot een leven lang ontwikkelen (LLO), komt er meer druk op het bestaande landschap en gegevensuitwisseling tussen instellingen, studenten en uitvoeringsorganisaties. Om te zorgen dat deze verandering goed wordt ondersteund bundelen SURF, Studielink en het Versnellingsplan hun krachten; er wordt samengewerkt om uitvoering te geven aan de blauwdruk van het toekomstige onderwijs-administratieve landschap. In een aantal sessies is met experts van SURF, Studielink, de Versnellingsagenda een routekaart opgesteld. In deze sessie worden de aanpak en de eerste uitkomsten gedeeld.


Maatwerk in studentroosters bij de HKU                                                                                             Sprekers: Jeroen Jager en Jan Hendrik van Schaik - HKU

In deze sessie laten we zien welke initiatieven HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) genomen heeft om maatwerk in roosters van studenten mogelijk te maken en wat daarin de huidige stand van zaken is. HKU heeft hiervoor o.a. nieuwe plan- en roostersoftware aangeschaft en geïmplementeerd. Aan een aantal procesinnovaties wordt nog gewerkt. Graag geven we inzicht in de gemaakte stappen, bereikte resultaten en geleerde lessen, om de aanwezigen te inspireren om ook te komen tot meer studentgerichte roosters.